Pier 25 - en handelsplats återskapas

DÅTID

När Gustav Vasa år 1546 gav Ekenäs sina handelsrättigheter och stadsprivilegier skriver staden in sig i historien som en av Finlands äldsta städer. Ekenäs hade redan då med havet som det naturliga transportmedlet varit en handelsplats i flera hundra år. Handelshamn - Norra Hamnen i sin nuvarande omfattning invigdes 1844. Staden hade sin storhetstid när segelfartyg och sedermera ångdriva fartyg anlöpte hamnen med all slags förnödenheter där lastrummen ofta var fyllda med salt och olika sädesslag. Hamnen fick en annan betydelse i och med utbyggnaden av hamnen i Hangö och järnvägs- och broförbindelsen över Pojoviken 1872-1873. Ännu i dag kan man se resterna av järnvägsstickspåret i Norra Hamnen. Under 1960-1980 talen fraktades huvudsakligen kaolin och koks till hamnen och under denna tid var hamnen stängd för allmänheten. Under årtionden har hamnen och dess funktion och användning diskuterats. 2008 fick hamnområdet en ny detaljplan. Avsikten med planen var att bebygga området och ge invånare och besökare möjlighet att återanvända hamnområdet som en mötes- och handelsplats, på samma sätt som i forna tider. Ett krav var tillräckligt med bilplatser. Först 5 år senare, år 2013 presenteras ett förslag till ny handelsplats.

RASEBORG – EN STAD BLIR TILL

Efter sammanslagningen av Ekenäs, Karis och Pojo 2009 bildas staden Raseborg. Namnet Raseborg med urgammal hävd har sina rötter långt tillbaka till medeltiden. Staden med sina 29 000 invånare har nu fått bättre förutsättningar att inte bara bedriva en mera rationell förvaltning, hälso- och övrig social verksamhet utan också blivit intressant för nya handelsetableringar. Ur ett handels- och marknadsperspektiv ser man också angränsande Hangö och Ingå som en del av en marknad med ca: 45 000 konsumenter. Raseborgs centralort med sitt strategiska läge har nu blivit intressant för marknadens ledande aktörer.

NUTID

Under 2012 kontaktades Raseborgs stad med förfrågan om nya handelsetableringar i staden. Norra Hamnen, som omfattar två detaljplanerade tomter, varav en är tillägnad handel och en bostäder, upplevs som intressant och man bestämmer sig för att undersöka förutsättningarna att förverkliga gällande detaljplaner närmare. Med tanke på projektets komplexitet och klara vision att förtäta stadskärnan med handel och bostäder istället för som brukligt etablera handel externt och därmed splittra handel och ofta döda stadskärnor valdes arkitekt och byggare med erfarenhet av just denna typ av komplexa frågor och visioner att göra något nytt och positivt i en öde och obebyggd Norra Hamnen. Under 2013 fick vi option på att utveckla Norra Hamnen och de två tomterna. Med en utarbetad affärsplan för destinationen i handen visade sig bostadsprojektet vara genomförbart men handelsdelen var inte möjlig att förverkliga på grund av både för liten byggrätt och bristande tillgång till parkeringsyta (områden). Med hänsyn till marknadens krav och dess förväntade utveckling samt med konsumentens bästa som ledstjärna har vi utvecklat en konceptidé som nu ligger till grund för detaljplaneändringen av handelsdelen i Norra Hamnen. Ett hamnområde som idag är stängt för allmänheten önskar vi vitalisera och göra tillgängligt för alla.

FRAMTID - VÅR VISION

 I en tid då extern handel och stordriftsenheter utvecklas allt snabbare och stadskärnornas överlevnad försvåras kommer våra två varumärken; PORT 19 som representerar bostadskvarteret och PIER 25 som representerar handelsdelen, att stå för något nytt på marknaden. Varumärkena är anpassade till morgondagens konsument och marknadssituation.
Vi vill skapa Västnylands ledande handelsplats där vi tillför sådana aktörer, varugrupper och varumärken som saknas i dag.
Vi eftersträvar att skapa en mötesplats - där man utöver att göra sina dagliga inköp av livsmedel, sport och fritidsprodukter, mode mm. också har service, café, restauranger - som är tillägnade både Raseborgare och tillresande. Vårt mål är att PIER 25 skall bli Västnylands ledande handelsplats.